Hotărârea nr. 270/2015

Darea în administrare către Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov, a terenului aferent construcţiei situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7.

 

HOTĂRÂREA Nr.  270

din data de  28  mai  2015

 

 

 

 

Privind: darea în administrare către Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov, a terenului aferent construcţiei situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 40.381/2015, privind: darea în administrare către Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov, a terenului aferent construcţiei situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7;

Văzând prevederile H.G. nr. 1224/2001 pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 4, alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A., Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 35728/2015, precum şi H.C.L. nr. 528/2006, prin care s-a aprobat înscrierea în domeniul privat al Municipiului Braşov, a unor terenuri situate în Centrul Civic;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă revocarea dreptului de folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei în favoarea Instituţiei Prefectului, înscris în C.F. nr. 132275 Braşov, la C + 2.

 

 

Art. 2. Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe termen de 49 de ani către Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov, a imobilului - teren înscris în C.F. nr. 132275 Braşov, nr. top. 8858/1/1/7/2, nr. cad. 4515.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.