Hotărârea nr. 27/2015

Alegerea în funcţia de viceprimar al Municipiului Braşov a domnului BUCUR CIPRIAN IONUŢ.

HOTĂRÂREA Nr. 27

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

Privind: alegerea în funcţia de viceprimar al Municipiului Braşov a domnului  BUCUR CIPRIAN IONUŢ;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Primarului Municipiului Braşov, înregistrate cu nr. 9.560/2015, prin care se propune derularea procedurilor legale pentru alegerea unui consilier local în funcţia de viceprimar al Municipiului Braşov;

Având în vedere că postul de viceprimar deţinut de domnul consilier Atomei Adrian a rămas vacant ca urmare a încetării înainte de expirarea mandatului de viceprimar, ca urmare a demisiei din această funcţie;

Ţinând cont de propunerile făcute şi rezultatul votului secret exprimat pentru alegerea viceprimarului Municipiului Braşov, consemnate în procesul-verbal al comisiei de validare încheiat în data de 9 februarie 2015, cu ocazia alegerii domnului BUCUR CIPRIAN IONUŢ în funcţia de viceprimar al Municipiului Braşov;

               Luând în consideraţie prevederile art. 57, alin. 1, 3 şi 4 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

Văzând şi prevederile art. 11 din O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale precum şi art. 11 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiul Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 146/2002, republicată;

În conformitate cu avizul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Articol Unic. Se alege în funcţia de Viceprimar al Municipiului Braşov domnul consilier local BUCUR CIPRIAN IONUŢ.