Hotărârea nr. 267/2015

Vânzarea directă a terenului aferent spaţiului comercial situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 57, către S.C. MOBILA SERCOM SCM Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 267

din data de  28  mai  2015

 

 

 

 

Privind: vânzarea directă a terenului aferent spaţiului comercial situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 57, către S.C. MOBILA SERCOM SCM Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 40.261/2015, prin care s-a propus vânzarea directă a terenului aferent spaţiului comercial situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 57, către S.C. MOBILA SERCOM SCM Braşov;

Văzând adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 27793/2015 conex. cu            nr. 19865/2015, formulată de S.C. MOBILA SERCOM SCM Braşov, prin care au solicitat cumpărarea terenului precum şi Raportul de evaluare întocmit de expert autorizat Bolocan Adrian;

Având în vedere Procesul - verbal al Comisiei constituită conform H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţiei de Primar nr. 4790/2012 precum şi prevederile art. 1650 şi 1657 din Codul Civil;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 123, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Braşov şi administrarea Consiliului Local Braşov a terenului proprietatea tabulară a Statului Român situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 57, identificat în C.F. nr. 31156 Braşov, sub nr. top. 13714/7420/2/a/2/1/2/2/68,                   nr. cad. 11466-C1-U68.

 

Art. 2. Se aprobă vânzarea directă a terenului în cotă de 76/600 din 600 m.p. situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 57, identificat în C.F. nr. 31156 Braşov sub nr. top. 13714/7420/2/a/2/1/2/2/68,                nr. cad. 11466-C1-U68, către S.C. MOBILA SERCOM SCM Braşov.

 

Art. 3. Preţul terenului menţionat la art. 2 este de 90 Euro/m.p., respectiv 6840 Euro şi va fi achitat în lei la cursul B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

Preţul de vânzare va fi achitat în termen de 30 zile de la data confirmării de primire a hotărârii. În caz de neachitare la termenul de scadenţă a obligaţiei de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligaţiei principale neachitate în termen calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile. În caz de neplată a preţului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de majorare de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.