Hotărârea nr. 264/2015

Respingerea plângerii prealabile formulată de către Pauliner Şandor Tibor împotriva H.C.L. nr. 556 din 24.10.2014 şi H.C.L. nr. 557 din 24.10.2014 prin care s-a aprobat documentaţia „P.U.D. - Construire imobil locuinţe, birouri şi spaţii comerciale, str. Mihai Viteazul nr. 1 - 3, Braşov”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 264

din data de  28  mai  2015

 

 

 

Privind: respingerea plângerii prealabile formulată de către Pauliner Şandor Tibor  împotriva H.C.L. nr. 556 din 24.10.2014 şi H.C.L. nr. 557 din 24.10.2014 prin care s-a aprobat documentaţia „P.U.D. - Construire imobil locuinţe,  birouri şi spaţii comerciale, str. Mihai Viteazul nr. 1 - 3, Braşov”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 40.692/2015, prin care s-a propus respingerea plângerii prealabile formulată de către Pauliner Şandor Tibor împotriva H.C.L. nr. 556/24.10.2014 şi H.C.L. nr. 557/24.10.2014 prin care s-a aprobat documentaţia „P.U.D. - Construire imobil locuinţe, birouri şi spaţii comerciale, str. Mihai Viteazul nr. 1 - 3, Braşov”;

            Văzând şi cererile înregistrate sub nr. 30.358 din 20.04.2015 şi nr. 31227 din 23.04.2015, prin care Pauliner Şandor Tibor solicită anularea/revocarea H.C.L. nr. 556/2014 şi H.C.L. nr. 557/2014;

Constatând faptul că H.C.L. nr. 556/2014 şi H.C.L. nr. 557/2014 s-au emis cu respectarea prevederilor Legii nr. 350/2001, republicată;

Văzând prevederile art. 7, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, a Contenciosului administrativ;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către Pauliner Şandor Tibor împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 556 din 24.10.2014 prin care Consiliul Local Braşov este de acord cu documentaţia „P.U.D. - Construire imobil locuinţe, birouri şi spaţii comerciale, str. Mihai Viteazul nr. 1 - 3, Braşov”.

 

Art. 2. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către Pauliner Şandor Tibor împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 557 din 24.10.2014 prin care s-a aprobat documentaţia „P.U.D. - Construire imobil locuinţe, birouri şi spaţii comerciale, str. Mihai Viteazul nr. 1 - 3, Braşov”.