Hotărârea nr. 263/2015

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Politehnicii nr. 3, ap. 2, deţinut de Borbély Boróka şi Pál Panna.

 

HOTĂRÂREA Nr. 263

din data de  28  mai  2015

 

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Politehnicii nr. 3, ap. 2, deţinut de Borbély Boróka şi Pál Panna;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 39.068/2015, privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov,              str. Politehnicii nr. 3, ap. 2, deţinut de Borbély Boróka şi Pál Panna;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001 privind „protejarea monumentelor istorice” completată şi modificată prin Legea nr. 259/2006 şi adresa nr. 236 din 13.05.2015, a Ministerului Culturii, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului, înscris în C.F. nr. 13411, nr. top. 5307/1/2/2, 5307/2/2/2, 5309/2/2/2, 6694/2/2/2, 6695/1/2/2/II, situat în Braşov, str. Politehnicii nr. 3, ap. 2, deţinut de Borbély Boróka şi Pál Panna.