Hotărârea nr. 26/2015

Încetarea, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de viceprimar al Municipiului Braşov a domnului ATOMEI ADRIAN, ca urmare a demisiei din această funcţie.

HOTĂRÂREA Nr. 26

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

Privind: încetarea, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de viceprimar al Municipiului Braşov a domnului ATOMEI ADRIAN, ca urmare a demisiei din această funcţie;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate întocmite de Secretarul Municipiului Braşov şi aprobate de Primar, înregistrate cu  nr. 9.556/2015, prin care se propune constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de viceprimar al Municipiului Braşov, ca urmare a demisiei din această funcţie şi declararea ca vacantă a funcţiei de viceprimar;

Văzând cererea d-lui Atomei Adrian, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 9910 din 6 februarie 2015, prin care aduce la cunoştinţa executivului că renunţă la calitatea de viceprimar al Municipiului Braşov începând cu data de 9 februarie 2015;

                   Luând în considerare prevederile art. 57, alin. 4 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

                În conformitate cu avizul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se constată încetarea, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de viceprimar al Municipiului Braşov a domnului ATOMEI ADRIAN, ca urmare a demisiei din această funcţie.

 

 

Art. 2. Funcţia de viceprimar ocupată de domnul ATOMEI ADRIAN se declară vacantă.