Hotărârea nr. 259/2015

Revocarea H.C.L. nr. 593/2014 referitoare la “aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea terenului situat în Municipiul Braşov, str. 13 Decembrie nr. 96”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  259

din data de  28  mai  2015

 

 

 

Privind: revocarea H.C.L. nr. 593/2014 referitoare la aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea terenului situat în Municipiul Braşov, str. 13 Decembrie nr. 96”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 35.901/2015, privind revocarea H.C.L. nr. 593/2014 referitoare la “aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea terenului situat în Municipiul Braşov, str. 13 Decembrie nr. 96”;

Văzând adresa nr. 31.620/2015 a Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, prin care se solicită reaprecierea H.C.L. nr. 593/2014 sub aspectul clarificării situaţiei juridice raportat la legislaţia aplicabilă în materia contractelor de concesiune bunuri proprietate publică respectiv O.U.G. nr. 54/2004 coroborat cu Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi actualizată;

Luând în consideraţie şi adresa nr. 28.434/2015 a Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice cu privire la încadrarea contractului de concesiune ce urmează a fi încheiat în scopul amenajării de zone verzi, spaţii de trecere şi parcaje;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Articol unic: Începând cu data prezentei, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 593 din 27 noiembrie 2014, referitoare la “aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea terenului situat în Municipiul Braşov, str. 13 Decembrie nr. 96”.