Hotărârea nr. 257/2015

Modificarea H.C.L. nr. 135/2007 privind aprobarea intabulării în C.F. a dreptului de proprietate al S.C .RIAL S.R.L. asupra unor imobile cu destinaţia de sediu.

 

HOTĂRÂREA Nr. 257

din data de  28  mai  2015

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 135/2007 privind aprobarea intabulării în C.F. a dreptului de proprietate al S.C .RIAL S.R.L. asupra unor imobile cu destinaţia de sediu;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 37.894/2015, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 135/2007, privind aprobarea intabulării în C.F. a dreptului de proprietate a S.C. RIAL S.R.L., asupra unor imobile cu destinaţia de sediu;

Având în vedere adresele nr. 27911/2015 şi nr. 37187/2015 ale S.C. RIAL S.R.L., H.C.L. nr. 135/2007, privind aprobarea intabulării în C.F. a dreptului de proprietate a S.C. RIAL S.R.L. asupra unor imobile cu destinaţia de sediu;

Ţinând cont de încheierile de Carte Funciară nr.3 400/2014 şi nr. 44483/2015;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 135 din 26 februarie 2007 , poziţiile nr. 5 şi 6 care vor avea următorul conţinut:

 

Nr.

crt

Adresa

Înscris în

Descriere de  CF

Proprietar actual

0

1

2

3

4

5

Municipiul Braşov

str. Traian Grozăvescu

nr. 8

C.F. nr.109865-C1-U1 Braşov,

nr.cad. 109865-C1-U1

Apartament 1

Cameră, bucătărie, baie, hol

Statul Român

6

Municipiul Braşov

str. D. Anghel nr. 2 A -Calea Feldioarei nr. 1

C.F. nr.134364-C1-U1 Braşov

nr. cad. 134364-C1-U1

Apartament 1

SAD compus din 3 încăperi

Municipiul Braşov

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 135 din 26 februarie 2007, privind aprobarea intabulării în C.F. a dreptului de proprietate a S.C. RIAL S.R.L., asupra unor imobile cu destinaţia de sediu, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  135 din data de  26 februarie 2007

Republicată conform H.C.L. nr.  257 din data de 28 mai 2015

 

 

 

 

Obiect: aprobarea intabulării în C.F. a dreptului de proprietate a S.C. RIAL S.R.L. asupra unor imobile cu destinaţia de sediu;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 februarie 2007;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul  de specialitate ale S.C. RIAL S.R.L. Braşov, privind  aprobarea intabulării în C.F. a dreptului de proprietate a S.C. RIAL S.R.L. asupra unor imobile cu destinaţia de sediu;

Văzând prevederile art. 22, pct. 3 din Legea nr. 7/2006 - Legea Cărţii Funciare, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 65, alin. 1 din Legea nr. 31/1990, Legea Societăţilor Comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 38, alin. 3, lit. c  şi art. 46, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1. Se aprobă  intabularea în C.F. a dreptului de proprietate al S.C. RIAL S.R.L. asupra unor imobile cu destinaţia de sediu cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.