Hotărârea nr. 256/2015

Prelungirea valabilităţii contractului de închiriere nr. 279 din 30.08.2005, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Orange România S.A.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 256

din data de  28  mai  2015

 

 

 

Privind: prelungirea valabilităţii contractului de închiriere nr. 279 din 30.08.2005, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Orange România S.A.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 38.214/2015, prin care s-a propus prelungirea duratei de valabilitate a contractului de închiriere nr. 279 din 30.08.2005;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. a, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 10 ani până la data de 30.08.2025 a valabilităţii contractului de închiriere nr. 279/2005, încheiat între municipiul Braşov şi S.C. Orange România S.A. şi având ca obiect închirierea terenului situat în Braşov, str. Colţul Putinarilor f.n., în scopul amplasării unei antene de radiocomunicaţie telefonie mobilă.

 

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de închiriere nr. 279/2005, rămân neschimbate.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.