Hotărârea nr. 255/2015

Închirierea prin licitaţie publică a terenului situat în Municipiul Braşov, str. Gorunului f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr.  255

din data de  28  mai  2015

 

 

 

Privind: închirierea prin licitaţie publică a terenului situat în Municipiul Braşov, str. Gorunului f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 36.555/2015, privind închirierea prin licitaţie publică a terenului situat în Municipiul Braşov, str. Gorunului f.n.;

Având în vedere prevederile art. 14, alin. 2 şi art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare, art. 123, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând adresa nr. 17.776/2015 a Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol, Fond Funciar, adresa nr. 17.774/2015 a Serviciului Contencios, adresa nr. 17.777/2015 a Biroului de aplicare a Legii nr. 10/2001, adrese cu privire la situaţia terenului identificat cu nr. top. 6998/1/1;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. a, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a terenului situat în Municipiul Braşov, str. Gorunului f.n., identificat prin plan topografic, anexă la prezenta hotărâre, în suprafaţă de 1582 m.p. din terenul înscris în C.F. nr. 107607 Braşov (C.F. vechi 25033), nr. top. 6998/1/1 în suprafaţă totală de 86.064 m.p., având destinaţia de „amenajare teren de minigolf”.

 

 

Art. 2. Se aprobă caietul de sarcini al licitaţiei, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.