Hotărârea nr. 254/2015

Concesionarea terenului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 22, în vederea realizării unui acces din exterior, către Lupu Livia.

 

HOTĂRÂREA Nr.  254

din data de  28  mai  2015

 

 

 

Privind: concesionarea terenului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 22, în vederea realizării unui acces din exterior, către Lupu Livia;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 36.541/2015, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 22, în vederea realizării unui acces din exterior, către Lupu Livia;

Având în vedere cererea înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 26057/2015, C.U. nr. 1608/2014 şi H.C.L. nr. 213/2015, privind dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 22;

Având în vedere prevederile art. 15, lit. “e” din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, O.U.G. nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum şi prevederile H.C.L. nr. 395/2008 privind stabilirea preţului terenurilor ce vor fi concesionate în vederea realizării de accese la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă de la parterul imobilelor;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă concesionarea terenului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 22, în suprafaţă de 7 m.p., identificat în C.F. nr. 138114 Braşov, cu nr. cad. 138114, către Lupu Livia.

 

Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 209 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 8,36 Euro/m.p., ce se va plăti în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 

Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

 

Art. 4. Destinaţia terenului este de realizare a unui acces din exterior (windfang) la imobilul situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 22, sc. B, ap. 10, identificat prin C.F. nr. 121557-C1-U15 Braşov, cu nr. top. ((9101/2 - 9102/1)/2)X, conform C.U. nr. 1608/2014.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri