Hotărârea nr. 253/2015

Darea în folosinţă gratuită către Asociaţia „Braşov 2021 - Capitală Europeană a Culturii”, a spaţiului situat în Municipiul Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7, etaj IV, camera 402.

 

HOTĂRÂREA Nr. 253

din data de  28  mai  2015

 

 

 

Privind: darea în folosinţă gratuită către Asociaţia „Braşov 2021 - Capitală Europeană a Culturii”, a spaţiului situat în Municipiul Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7, etaj IV, camera 402;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia „Braşov 2021 - Capitală Europeană a Culturii”, a spaţiului situat în Municipiul Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7, etaj IV, camera 402;

Având în vedere H.C.L. nr. 48 din 28.02.2013; H.C.L. nr. 184/2013, republicată conform H.C.L. nr. 259/2013;

Văzând adresa nr. 38206/V/2015 a Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente prin care solicită atribuirea unui spaţiu pentru sediul Asociaţiei „Braşov 2021 - Capitală Europeană a Culturii”;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 6 ani, către Asociaţia „Braşov 2021 - Capitală Europeană a Culturii”, a spaţiului situat în Municipiul Braşov,  str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7, etaj IV, camera 402.

 

 

Art. 2. Asociaţia “Braşov 2021 - Capitală Europeană a Culturii”, va achita sumele reprezentând întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiul atribuit conform art. 1, din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.