Hotărârea nr. 252/2015

Darea în administrare a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 252

din data de  28  mai  2015

 

 

 

Privind: darea în administrare a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 40.389/2015, prin care se propune darea în administrare a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov;

Având în vedere Legea educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Braşov de aprobare a reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. a, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 123, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în administrare a terenurilor şi clădirilor, ce aparţin domeniului public al Municipiului Braşov, în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov către instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică.

 

Art. 2. Se aprobă Protocolul cadru de predare primire a imobilelor prevăzute la art. 1, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.