Hotărârea nr. 251/2015

Aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2015 - 2016.

 

HOTĂRÂREA Nr.  251

din data de  28  mai  2015

 

 

Privind: aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul  Braşov pentru anul şcolar 2015 - 2016;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 34.068/2015, prin care se propune aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2015 - 2016;

Având în vedere art. 61, alin. (2) din Legea educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 19, pct. 7, alin. (2) din Metodologia pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2015 - 2016 aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4894/2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1, art. 36, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2015 - 2016, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi unităţile de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.