Hotărârea nr. 250/2015

Acceptarea donaţiei nr. 811/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Man Florea.

 

HOTĂRÂREA Nr. 250

din data de  28  mai  2015

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 811/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Man Florea;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 36.957/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Man Florea, autentificată sub nr. 811 din 27.03.2015, de Societatea Profesională Notarială Burlan Ioana - Suzana şi Burlan Silviu - Cristian.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 137900 Braşov, nr. cad. 137900, conform ofertei de donaţie nr. 811 din 27.03.2015 a d-lui Man Florea, autentificată de Societatea Profesională Notarială Burlan Ioana - Suzana şi Burlan Silviu - Cristian.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.