Hotărârea nr. 247/2015

Acceptarea donaţiei nr. 1916/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenurilor având categoria de folosinţă drum, donate de Samoilă Floarea - Rodica, Badalachi Mihaela - Aneta şi Cepoi Marinela.

 

HOTĂRÂREA Nr.  247

din data de  28  mai  2015

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 1916/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenurilor având categoria de folosinţă drum, donate de Samoilă Floarea - Rodica, Badalachi Mihaela - Aneta şi Cepoi Marinela;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 36.999/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr.1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-nei Samoilă Floarea - Rodica, a d-nei Badalachi Mihaela - Aneta şi a d-nei Cepoi Marinela, autentificată sub nr. 1916 din 30.04.2015, de Biroul Individual Notarial Bojan Elena Luminiţa.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, înscrise în C.F. nr. 137780 Braşov, nr. cad. 137780 şi C.F. nr. 137781 Braşov, nr. cad. 137781, conform ofertei de donaţie nr. 1916 din 30.04.2015 a d-nei Samoilă Floarea - Rodica, a d-nei Badalachi Mihaela - Aneta şi a d-nei Cepoi Marinela, autentificată de Biroul Individual Notarial Bojan Elena Luminiţa.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.