Hotărârea nr. 244/2015

Aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire sediu de birouri, Calea Bucureşti f.n., Braşov”, iniţiator S.C. Awinta Consulting S.R.L. Braşov.

HOTĂRÂREA Nr.  244

din data de  28  mai  2015

 

 

 

Privind: aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire sediu de birouri, Calea Bucureşti f.n., Braşov”, iniţiator S.C. Awinta Consulting S.R.L. Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 41.106/2015, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire sediu de birouri, Calea Bucureşti f.n., Braşov”, iniţiator S.C. Awinta Consulting S.R.L. Braşov;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50, art. 56, alin. 1 şi          alin. 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

           Văzând şi Raportul de informare şi consultare a publicului iniţiat de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane şi înregistrat cu nr. 37.240/2015;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Construire sediu de birouri, Calea Bucureşti f.n., Braşov”, iniţiator S.C. Awinta Consulting S.R.L. Braşov, întocmită de S.C. Vos Arhitects S.R.L. Braşov.

 

Art. 2. Hotărârea de aprobare intră în vigoare la data obţinerii avizului favorabil al S.C. Electrica S.A.

 

Art. 3. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. - este de 2 ani de la data aprobării.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.