Hotărârea nr. 243/2015

Acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire sediu birouri”, pentru imobilul situat în Braşov, Calea Bucureşti f.n., deţinut de S.C. AWINTA CONSULTING S.R.L., cu sediul în Săcele, judeţul Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  243

din data de  28  mai  2015

 

 

 

Privind: Acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire sediu birouri”, pentru  imobilul situat în Braşov, Calea Bucureşti f.n., deţinut de S.C. AWINTA  CONSULTING S.R.L., cu sediul în Săcele, judeţul Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 34.259/2015, prin care se solicită acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „P.U.D. - Construire sediu birouri”, pentru imobilul situat în Braşov, Calea Bucureşti f.n.;

Având în vedere solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 29219/2015 înaintată de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, C.U. nr. 1097/2014;

Ţinând cont de prevederile secţiunii 4 din anexa la Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi de prevederile cap. VI, secţiunea C din anexa la H.C.L. nr. 321/2011, privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului”;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. b, c, alin. 4, lit. e, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi           art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov este de acord cu prevederile documentaţiei de urbanism pentru „P.U.D. - Construire sediu birouri”, pentru imobilul situat în Braşov, Calea Bucureşti f.n., identificat prin C.F. nr. 105325, nr. cad. 105325, Braşov, deţinut de S.C. AWINTA CONSULTING S.R.L cu sediul în Săcele, judeţul Braşov, conform Certificatului de Urbanism nr. 1097/2014.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.