Hotărârea nr. 242/2015

“P.U.D. - Sală de conferinţe str. Lunii nr. 3, Braşov”, având ca iniţiator/beneficiar S.C. Activa Construcţii S.A. Braşov, în calitate de proprietar asupra teren/construcţii înscrise în C.F. nr. 109725 Braşov, cu nr. top./cad. 7473/1/2/a, în suprafaţă de 2668 m.p.

 

HOTĂRÂREA Nr.  242

din data de  28  mai  2015

 

 

 

Privind: “P.U.D. - Sală de conferinţe str. Lunii nr. 3, Braşov”, având cainiţiator/beneficiar S.C. Activa Construcţii S.A. Braşov, în calitate de proprietar asupra teren/construcţii înscrise în C.F. nr. 109725 Braşov, cu nr. top./cad. 7473/1/2/a, în suprafaţă de 2668 m.p.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 41.124/2015, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Sală de conferinţe, str. Lunii nr. 3, Braşov”, având ca iniţiator/beneficiar pe S.C. Activa Construcţii S.A. Braşov, în calitate de proprietar asupra teren/construcţii înscrise în C.F. nr. 109725 Braşov, cu nr. top./cad. 7473/1/2/a, în suprafaţă de 2668,0 m.p.;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50, art. 56, alin. 1 şi                           alin. 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

Văzând şi Raportul de informare şi consultare a publicului în vederea aprobării documentaţiei de urbanism: “P.U.D. - Sală Conferinţe, str. Lunii nr. 3 Braşov”, întocmit de Direcţia Arhitect Şef prin S.A.T.G.D.U. înregistrat cu nr. 28191 din 19.05.2015;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Sală de conferinţe, strada Lunii nr. 3, Braşov”, având ca iniţiator/beneficiar pe S.C. Activa Construcţii S.A. Braşov, în calitate de proprietar asupra terenului/construcţiilor înscrise în C.F. nr. 109725 Braşov, cu nr. top./cad. 7473/1/2/a, în suprafaţă de 2668 m.p. şi întocmită de către S.C. MEDIAN S.R.L., arh. Median Dan.

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. - este de 2 ani de la data aprobării.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.