Hotărârea nr. 241/2015

Documentaţia “P.U.D. - Construire hală depozitare şi confecţionare geomembrane, anexe aferente şi împrejmuire în Braşov, str. Durău nr. 8”, având ca iniţiator S.C. Medmedia S.R.L. Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 241

din data de  28  mai  2015

 

 

 

 

Privind: documentaţia “P.U.D. - Construire hală depozitare şi confecţionare  geomembrane, anexe aferente şi împrejmuire în Braşov, str. Durău nr. 8”, având ca iniţiator S.C. Medmedia S.R.L. Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 41.107/2015, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire hală depozitare şi confecţionare geomembrane, anexe aferente şi împrejmuire, în Braşov, str. Durău nr. 8”, având ca iniţiator S.C. Medmedia S.R.L. Braşov;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50, art. 56, alin. 1 şi           alin. 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

Văzând şi Raportul de informare şi consultare a publicului în vederea aprobării documentaţiei de urbanism: “P.U.D. - Construire hală depozitare şi confecţionare geomembrane, anexe aferente şi împrejmuire, în Braşov, str. Durău nr. 8”, iniţiator S.C. Medmedia S.R.L. Braşov, întocmit de Direcţia Arhitect Şef prin S.A.T.G.D.U. înregistrat cu nr. 37.387 din 15.05.2015;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Construire hală depozitare şi confecţionare geomembrane, anexe aferente şi împrejmuire, în Braşov, str. Durău nr. 8”, având ca iniţiator S.C. Medmedia S.R.L. Braşov, întocmită de arh. Lazăr Paul.

 

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. - este de 2 ani de la data aprobării.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.