Hotărârea nr. 240/2015

Documentaţia „P.U.D. - Construire clădire birouri, împrejmuire teren şi organizare de şantier, str. Rozelor nr. 1 Braşov”, iniţiator S.C. Zegasoftware S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 240

din data de  28  mai  2015

 

 

 

Privind: documentaţia „P.U.D. - Construire clădire birouri, împrejmuire teren şi  organizare de şantier, str. Rozelor nr. 1 Braşov”,  iniţiator S.C. Zegasoftware S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 40.705/2015, prin care s-a propus analizarea documentaţiei „P.U.D. - Construire clădire birouri, împrejmuire teren şi organizare de şantier, str. Rozelor nr. 1 Braşov”, iniţiator S.C. Zegasoftware S.R.L.;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia „P.U.D. - Construire clădire birouri, împrejmuire teren şi organizare de şantier, str. Rozelor nr. 1 Braşov”, iniţiator S.C. Zegasoftware S.R.L. şi întocmită de către S.C. Archi Max S.R.L. Braşov.

 

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei este de 2 ani de la data aprobării.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.