Hotărârea nr. 24/2015

Aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Braşov din data de 18 decembrie 2014.

 

HOTĂRÂREA Nr.   24

din data de  15  ianuarie  2015

 

 

 

Privind:  aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Braşov din data de 18 decembrie 2014;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 ianuarie 2015;

Luând la cunoştinţă de conţinutul procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local al Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile art. 42, alin. 4, alin. 5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la prezentarea de către secretar, a procesului verbal al şedinţei anterioare şi supunerii acestuia aprobării consiliului local;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

 

                 H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

 

Articol Unic: Se aprobă Procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Braşov din data de 18 decembrie 2014, conform anexei.