Hotărârea nr. 237/2015

Documentaţia “P.U.Z. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale şi împrejmuire (cu modificare regim de înălţime aferent P.U.G. Braşov), str. Carpaţilor nr. 17, Braşov”, iniţiatori Duicu Marian Sebastian şi Duicu Alina.

 

HOTĂRÂREA Nr. 237

din data de  28  mai  2015

 

 

 

Privind: documentaţia “P.U.Z. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale şi  împrejmuire (cu modificare regim de înălţime aferent P.U.G. Braşov),  str. Carpaţilor nr. 17, Braşov”, iniţiatori Duicu Marian Sebastian şi Duicu Alina;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 41.111/2015, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei “P.U.Z. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale şi împrejmuire (cu modificare regim de înălţime aferent P.U.G. Braşov ) strada Carpaţilor nr. 17 Braşov”, iniţiatori Duicu Marian Sebastian şi Duicu Alina;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. b, art. 47, art. 50, art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

Văzând şi Raportul de informare şi consultare a publicului în vederea avizării documentaţiei de urbanism: „P.U.Z. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale şi împrejmuire (cu modificare regim de înălţime aferent P.U.G. Braşov), str. Carpaţilor nr. 17, Braşov”, iniţiatori Duicu Marian Sebastian şi Duicu Alina;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.Z. - Construire locuinţe colective, spaţii comerciale şi împrejmuire (cu modificare regim de înălţime aferent P.U.G. Braşov),                  str. Carpaţilor nr. 17 Braşov”, iniţiatori Duicu Marian Sebastian şi Duicu Alina, întocmită de S.C. Studio LPBA S.R.L. Braşov, arh. Paul Lazăr.

 

Art. 2. Pentru subzona ZB2, valoarea CUT va fi limitată la CUT max.= 4 (cu excepţia subzonei ZB2 - locuinţe colective, din P.U.D. aprobat cu H.C.L. nr. 702 din 29.09. 2008).

 

Art. 3. Perioada de valabilitate a documentaţiei PUZ, este de 5 ani de la data aprobării.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.