Hotărârea nr. 234/2015

Modificarea H.C.L. nr. 566/2011 prin care s-a aprobat Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Braşov 2030.

 

HOTĂRÂREA Nr. 234

din data de  28  mai  2015

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 566/2011 prin care s-a aprobat Strategia de  Dezvoltare Durabilă a Municipiului Braşov 2030;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Strategii şi Programe de Dezvoltare din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu   nr. 39.568 din 21 mai 2015, prin care s-a propus actualizarea capitolului Cultură în cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Braşov 2030;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Braşov 2030, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 566 din 22.09.2011 în sensul actualizării capitolului privind Cultura, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 566 din 22.09.2011 prin care s-a aprobat "Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Braşov 2030", astfel modificată, se va republica.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

   

    

HOTĂRÂREA Nr. 566 din data de  22 septembrie 2011

Republicată conform H.C.L. nr. 234 din data de 28 mai 2015

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Braşov 2030;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22 septembrie 2011;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din cadrul Direcţiei Relaţii Externe Cultură şi Evenimente, înregistrate cu nr. 67.946/2011, prin care s-a propus aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Braşov 2030;

Având în vedere Contractul de finanţare nr. 195 din 13.10.2010, încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor, Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi Unitatea Administrativ - Teritorială - Municipiul Braşov, pentru implementarea proiectului "Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Braşov” cu respectarea prevederilor Manualului de Implementare a proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative;

Văzând art. 26, alin. 9 şi art. 53 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. e şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă “Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Braşov 2030”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.