Hotărârea nr. 232/2015

Desfăşurarea la Braşov, în perioada 04 - 07 iunie 2015, a Festivalului Internaţional al Teatrelor pentru Copii şi Tineret - Arlechino”66 - Caravana poveştilor - ediţia I.

 

HOTĂRÂREA Nr.  232

din data de  28  mai  2015

 

 

 

Privind: desfăşurarea la Braşov, în perioada 04 - 07 iunie 2015, a Festivalului Internaţional al Teatrelor pentru Copii şi Tineret - Arlechino”66 - Caravana poveştilor - ediţia I;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu nr. 36.577  din 13.05.2015, prin care s-a propus desfăşurarea la Braşov, în perioada 04 - 07 iunie 2015, a Festivalului Internaţional al Teatrelor pentru Copii şi Tineret - Arlechino”66 - Caravana poveştilor - ediţia I;

Având în vedere adresa Teatrului pentru copii Arlechino, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr: 31.715 din 24.04.2015, prin care se solicită sprijin financiar pentru organizarea Festivalului Internaţional al Teatrelor pentru Copii şi Tineret - Arlechino”66 - Caravana poveştilor, ediţia I;

În conformitate cu prevederile art. 1, pct. 13 din Legea nr. 353 din 03.12.2007 pentru aprobarea O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic şi art. 1 din H.C.L. nr. 19 din 30.01.2012 privind aprobarea metodologiei de alocare a subvenţiei pentru instituţiile de spectacole şi concerte din Municipiul Braşov;

Luând în consideraţie şi prevederile art. 5, alin. 3 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, actualizată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1, pct. 4, art. 45, alin. 1, alin. 2, lit. a şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă desfăşurarea la Braşov, în perioada 04 - 07 iunie 2015, a Festivalului Internaţional al Teatrelor pentru Copii şi Tineret - Arlechino”66 - Caravana poveştilor, ediţia I, organizat de Teatrul pentru copii Arlechino.

 

Art. 2. Cheltuielile totale în sumă de 100.000 lei necesare organizării festivalului se finanţează din veniturile proprii ale Teatrului pentru copii Arlechino în sumă de 15.000 lei şi din subvenţie locală din bugetul Municipiului Braşov în sumă de 85.000 lei.

 

Art. 3. La finalizarea evenimentului Teatrul pentru copii Arlechino va depune finanţatorului un memoriu privind desfăşurarea festivalului precum şi justificarea modului de utilizare a subvenţiei alocate.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Teatrul pentru copii Arlechino vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.