Hotărârea nr. 231/2015

Aprobarea Situaţiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2014 ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. şi a realizării indicatorilor de performanţă ai regiei pe anul 2014.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  231

din data de  28  mai  2015

 

 

 

Privind: aprobarea Situaţiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2014 ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. şi a realizării indicatorilor de  performanţă ai regiei pe anul 2014;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Regiei Publice Locale a Pădurilor KRONSTADT R.A. Braşov, înregistrate cu nr. 40.759/2015, prin care s-a propus aprobarea Situaţiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2014 ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, precum şi realizarea indicatorilor de performanţă ai regiei pe anul 2014;

Având în vedere prevederile O.M.F. nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, Legii           nr. 82/1991 privind contabilitatea, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. a, c, alin. 3, lit. c, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, respectiv Bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere şi repartizarea profitului net, conform anexelor 1 - 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                 Art. 2. Se aprobă realizarea indicatorilor de performanţă ai Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov pe anul 2014, conform anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.