Hotărârea nr. 230/2015

Aprobarea “Situaţiilor financiare anuale, încheiate la 31 decembrie 2014”, ale Regiei Autonome de Transport Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 230

din data de  28  mai  2015

 

 

 

Privind: aprobarea “Situaţiilor financiare anuale, încheiate la 31 decembrie 2014”, ale Regiei Autonome de Transport Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Regiei Autonome de Transport Braşov, înregistrate cu nr. 40.484/2015, prin care s-a propus aprobarea “Situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2014”, ale Regiei Autonome de Transport Braşov, precum şi realizarea indicatorilor de performanţă, obiectivele şi criteriile privind reducerea creanţelor şi a plăţilor restante existente în sold la 31.12.2013;

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Braşov nr. 28 din 25.05.2015 privind aprobarea Situaţiilor financiare ale Regiei Autonome de Transport Braşov, a contului de profit şi pierdere, a repartizării profitului net al anului 2014 şi a indicatorilor de performanţă;

În conformitate cu prevederile art. 3 (1) şi art. 5 (1) şi (2) ale O.M.F.P. nr. 3055/2009, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, art. 111, alin. (2), litera a din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 29, 30 şi 35, alin. 2 din Legea nr. 82/1991, a contabilităţii, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, art. 3 (1) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 3, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 14 art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă “Situaţiile financiare anuale, încheiate la 31 decembrie 2014” ale Regiei Autonome de Transport Braşov, respectiv Bilanţul contabil, Contul de profit şi pierdere, propunerea de distribuire a profitului net înregistrat în anul 2014, conform anexelor 1 - 3, care fac parte din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă situaţia realizării indicatorilor de performanţă, obiectivele şi criteriile privind reducerea creanţelor şi datoriilor restante ale Regiei Autonome de Transport Braşov, pe anul 2014, conform anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.