Hotărârea nr. 228/2015

Completarea H.C.L. nr. 481/2002, republicată, prin care s-a aprobat lista spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în administrarea operativă a S.C. RIAL S.R.L. şi care fac obiectul Legii nr. 550/2002.

 

HOTĂRÂREA Nr. 228

din data de  28  mai  2015

 

 

Privind: completarea H.C.L. nr. 481/2002, republicată, prin care s-a aprobat lista spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în administrarea operativă a S.C. RIAL S.R.L. şi care fac obiectul Legii nr. 550/2002;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale S.C. RIAL S.R.L. Braşov, înregistrate cu nr. 38.068/2015, privind necesitatea includerii în lista anexă la H.C.L. nr. 481/2002, prin care s-a aprobat lista spaţiilor comerciale sau de prestări servicii aflate în administrarea S.C. RIAL S.R.L. şi care pot fi vândute în baza Legii nr. 550/2002, a unor spaţii cu altă destinaţie;

Având în vedere prevederile art. 1, 5 şi 6 din Legea nr. 550/2002, privind vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român sau a unităţilor administrativ teritoriale;

Având în vedere amendamentul S.C. RIAL S.R.L. Braşov prin care se propune eliminarea din conţinutul art. 1, a poziţiei nr. 3, respectiv cea privind „cota de 2/3 parte indiviză din Lotul 1, Corpul I, situat în imobilul din Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 5, înscris în C.F. nr. 136363-C1-U3 a localităţii Braşov (nr. C.F. vechi 3899 Braşov), top. (6227, 6228)/I., motivat pe faptul că, spaţiul identificat mai sus, propus a fi inclus în lista spaţiilor comerciale sau de prestări servicii care pot fi vândute pe baza dispoziţiilor Legii nr. 550/2002, nu se află încă în administrarea operativă a S.C. RIAL S.R.L. Braşov;

Ţinând cont de Hotărârea nr. 4 din 8 aprilie 2015, a comisiei de spaţiu desemnată prin H.C.L. nr. 455/2012, conform căruia: ”pentru a se putea încheia contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Braşov, str. Grădinarilor nr. 15, este necesar ca acesta să fie inclus pe lista de vânzare a spaţiilor în temeiul Legii nr. 550/2002”;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă completarea H.C.L. nr. 481/2002, republicată, în sensul includerii în lista spaţiilor comerciale sau de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român, aflate în administrarea S.C. RIAL S.R.L. şi care pot fi vândute în temeiul Legii nr. 550/2002, a următoarelor spaţii cu altă destinaţie:

- ap. nr. 4, situat în imobilul din Braşov, str. Constantin Brâncoveanu nr. 22, înscris în C.F. nr. 602 Braşov, top. (2399, 2398/2, 2400/2/1)/IV;

- ap. nr. 2, situat în imobilul din Braşov, str. Grădinarilor nr. 15, înscris în C.F. nr. 12915 Braşov,              top. 6113/2/b/1/1/II.

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 481/2002 astfel completată, va fi republicată.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  481 din data de  2 decembrie 2002

Republicată conform H.C.L. 141/2003; 11/2004; 44/2004; 233/2004; 308/2004; 576/2005 ; 253/2006, 568/2006; 955/2006; 381/2007; 1041/2007; 278/2008; 584/2008, 735/2008;

H.C.L. nr. 1010/2008; H.C.L. nr. 370/2009; 372/2010; H.C.L. nr. 570/2010, H.C.L. nr. 381/2012 şi conform H.C.L. nr. 228 din 28 mai 2015

 

 

 

Obiect: aprobarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului  care  se află în administrarea S.C.  RIAL  S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 2 decembrie 2002;

Analizând referatul nr. ad. 30.009 din 2 decembrie 2002 al S.C. RIAL S.R.L., privind propunerea de aprobare a listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului care se află în administrarea acesteia;

Văzând prevederile art. 5 din Legea nr. 550/2002, privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;

În temeiul art. 38, lit. f  şi h, precum şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă lista spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului care se află în administrarea S.C. RIAL S.R.L. şi care vor fi vândute în temeiul prevederilor Legii nr. 550/2002, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. A.G.A. S.C. RIAL S.R.L. va  proceda la reducerea corespunzătoare a capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. Braşov.

 

Art. 3. Pentru activitatea desfăşurată în legătură cu vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Serviciului Public Patrimoniu, sau a societăţilor comerciale ori a regiilor autonome din subordinea Consiliului Local, membrii comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, constituită  conform  prevederilor Dispoziţiei nr. 2.152/2002, vor primi o indemnizaţie lunară egală cu salariul minim pe economie, stabilită conform normelor legale în vigoare.

 

Art. 4. Conducerea S.C. RIAL S.R.L. şi Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.