Hotărârea nr. 225/2015

Finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 225

din data de  28  mai  2015

 

 

 

Privind: finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ  preuniversitar de stat din Municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - CFP din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 37.763 din 18.05.2015, prin care se propune finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 107, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin.6, lit. a, art. 45, alin. 1, alin. 2 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor şcolare, la finele anului şcolar 2014 - 2015.

 

 

Art. 2. Se aprobă Metodologia privind finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.