Hotărârea nr. 223/2015

Aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la 31 decembrie 2014.

 

HOTĂRÂREA Nr.   223

din data de  28  mai  2015

 

 

Privind: aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la 31 decembrie 2014;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 mai 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - CFP din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 37.836 din 18 mai 2015, privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la 31 decembrie 2014;

Având în vedere prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local la data de 31.12.2014 în sumă de 713.728.070 lei plan şi 566.061.213 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 754.696.070 lei plan şi 563.814.522 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 481.178.070 lei plan şi 478.454.932 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 481.178.070 lei plan şi 462.942.649 lei plăţi.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 232.550.000 lei plan şi 87.606.281 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 273.518.000 lei plan şi 100.871.873 lei plăţi.

Detalierea bugetului şi a fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexele nr. 1V, 1V-SF, 1V-SD pentru venituri, anexa nr. 1C, 1C-SF, 1C-SD pentru cheltuieli şi detalierea cheltuielilor anexa nr. 1 D, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii la data de 31.12.2014 în sumă de 44.483.340 lei plan şi 43.901.030 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 48.833.340 lei plan şi 43.271.284 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 43.369.340 lei plan şi 42.882.797 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 47.719.340 lei plan şi 42.253.410 lei plăţi.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 1.114.000 lei plan şi 1.018.233 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 1.114.000 lei plan şi 1.017.874 lei plăţi.

Detalierea bugetului şi a fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexele nr. 2 V, 2V-SF, 2V-SD pentru venituri, anexa nr. 2C, 2C-SF, 2C-SD pentru cheltuieli şi detalierea cheltuielilor anexa nr. 2 D, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al fondurilor externe nerambursabile la data de 31.12.2014 în sumă de 17.811 lei încasări pe partea de venituri.

Detalierea bugetului şi a fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexele nr. 3 V.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.