Hotărârea nr. 221/2015

Vânzarea directă a terenului situat în Braşov, str. Pictor Ştefan Luchian nr. 19, către dl. Sanda Nicolae.

 

HOTĂRÂREA Nr.  221

din data de  20  aprilie  2015

 

 

 

Privind: vânzarea directă a terenului situat în Braşov, str. Pictor Ştefan Luchian nr. 19, către dl. Sanda Nicolae;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 aprilie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 29.659/2015, prin care s-a propus vânzarea directă a terenului situat în Braşov, str. Pictor Ştefan Luchian nr. 19, către dl. Sanda Nicolae;

Văzând Rapoartele de evaluare întocmite de S.C. Palcons S.R.L.;

Având în vedere Procesul - verbal al Comisiei constituită conform H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţiei de Primar nr. 4790/2012 precum şi prevederile art. 1650 şi 1657 din Codul Civil;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 123, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Braşov, a terenului situat în Braşov, str. Pictor Ştefan Luchian nr. 19, identificat în C.F. nr. 122044 Braşov, sub nr. cadastral 122044.

 

Art. 2. Se aprobă vânzarea directă a terenului situat în Braşov, str. Pictor Ştefan Luchian nr. 19, identificat în C.F. nr. 122044 Braşov, sub nr. cadastral 122044, în suprafaţă de 32 m.p., către dl. Sanda Nicolae.

 

               Art. 3. Preţul terenului menţionat la art. 2 este de 70 Euro/m.p., respectiv 2240 Euro şi va fi achitat în lei la cursul B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

Preţul de vânzare va fi achitat în termen de 30 zile de la data confirmării de primire a hotărârii. În caz de neachitare la termenul de scadenţă a obligaţiei de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligaţiei principale neachitate în termen calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile. În caz de neplată a preţului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de majorare de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.