Hotărârea nr. 219/2015

Modificarea H.C.L. nr. 205/2013, republicată, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului pentru Copii “Arlechino” Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  219

din data de  20  aprilie  2015

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 205/2013, republicată, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului pentru Copii “Arlechino” Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 aprilie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Teatrului pentru Copii “Arlechino” Braşov, înregistrate cu nr. 29.646/2015, prin care s-a propus aprobarea modificării H.C.L. nr. 205/2013, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului pentru Copii “Arlechino” Braşov;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile si companiile de spectacole şi concerte, aprobată prin Legea nr. 353/2007; Legea nr. 53/2003, republicată, privind Codul Muncii; Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, văzând prevederile O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 si 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, lit. d, art. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 4, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Teatrului pentru Copii “Arlechino Braşov aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 205 din 31 mai 2013, după cum urmează:

- transformarea postului de sculptor păpuşi grad II în sculptor păpuşi grad I;

                - transformarea postului de consilier PR-Marketing în referent specialitate.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Braşov nr. 205 din 31 mai 2013, rămân neschimbate.

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 205 din 31 mai 2013 astfel modificată, se va republica.

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Teatrul pentru Copii “Arlechino” Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  205 din data de  31 mai 2013 

Republicată conform H.C.L. nr. 306/2013; H.C.L. nr. 498/2014

şi conform H.C.L. nr. 219 din data de 20 aprilie 2015

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii  “Arlechino” Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Teatrului pentru Copii “Arlechino” Braşov, înregistrate cu nr. 35.757/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Teatrului pentru Copii “Arlechino” Braşov;

             Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată; ale O.G.R.  nr. 21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 353/2007; ale Legii-Cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; ale Legii nr. 283/2011, privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 4 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Teatrului pentru Copii “Arlechino Braşov, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Teatrului pentru Copii “Arlechino Braşov, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Teatrul pentru Copii “Arlechino” Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.