Hotărârea nr. 218/2015

Modificarea H.C.L. nr. 204/2013 prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Filarmonicii Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  218

din data de  20  aprilie  2015

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 204/2013 prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Filarmonicii Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 aprilie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Filarmonicii Braşov, înregistrate cu nr. 29.211/2015, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 204/2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Filarmonicii Braşov;

Văzând dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 din Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 4, alin. 1 din O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007, precum şi art. 41, alin. 2 din H.G. nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, lit. d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 4, art. 45, alin. 1 şi               art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Filarmonicii Braşov aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 204 din 31 mai 2013, Anexa 2, după cum urmează:

            a) se transformă 3 posturi de artist instrumentist, studii superioare, grad I în posturi de artist instrumentist, studii superioare, grad IA, un post de şef partidă studii superioare, grad I se transformă în post şef partidă studii superioare, grad IA şi un post de instrumentist, studii medii debutant se transformă în post de instrumentist, studii medii, treapta a III-a;

b) se transformă un post vacant de economist studii superioare, grad I din cadrul compartimentului Financiar/contabilitate în post de referent, studii superioare, grad I din cadrul aceluiaşi compartiment.

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 204 din 31 mai 2013, rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 204 din 31 mai 2013 astfel cum a fost modificată, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Filarmonica Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 204 din data de  31  mai  2013

Republicată conform H.C.L. nr. 305/2013; H.C.L. nr. 543/2013; H.C.L. nr. 66/2014; H.C.L. nr. 172/2014; H.C.L. nr. 497/2014 şi conform H.C.L. nr.  218 din 20 aprilie 2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Filarmonicii Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Filarmonicii Braşov, înregistrate cu nr. 35.763/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Filarmonicii Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale (actualizată); Legii nr. 53/2003, Codul muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 6 din Legea - cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; art. 4, alin. 1 din O.G. nr. 21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007; Legii nr. 283/2011, privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2010, pentru completarea art. 11 din O.U.G. nr. 37/2008, privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 4 şi art. 45, alin. 1din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Filarmonicii Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Filarmonicii Braşov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Filarmonica Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.