Hotărârea nr. 217/2015

Respingerea plângerii prealabile formulate de doamna Dobrănel Claudia Maria, împotriva H.C.L. nr. 636/2014, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRÂREA Nr.  217

din data de  20  aprilie  2015

 

 

 

Privind: respingerea plângerii prealabile formulate de doamna Dobrănel Claudia Maria,  împotriva H.C.L. nr. 636/2014, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi  completările ulterioare;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 aprilie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrate cu nr. 29.642/2015, prin care se propune respingerea plângerii prealabile formulate de doamna Dobrănel Claudia Maria, împotriva H.C.L. nr. 636/2014, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 544/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă respingerea plângerii prealabile formulată de doamna Dobrănel Claudia Maria, împotriva H.C.L. nr. 636/2014, anexa 14, pct. 8 şi 9, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.