Hotărârea nr. 216/2015

Completarea H.C.L. nr. 544/2012, prin care s-a aprobat darea în folosinţă gratuită către Direcţia de Servicii Sociale Braşov, a imobilului situat în Braşov, B-dul Valea Cetăţii f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr.  216

din data de  20  aprilie  2015

 

 

 

Privind: completarea H.C.L. nr. 544/2012, prin care s-a aprobat darea în folosinţă gratuită către Direcţia de Servicii Sociale Braşov, a imobilului situat în Braşov, B-dul Valea Cetăţii f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 aprilie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 29.342/2015, privind completarea H.C.L. nr. 544/2012, prin care s-a aprobat darea în folosinţă gratuită către Direcţia de Servicii Sociale Braşov, a imobilului situat în Braşov, B-dul Valea Cetăţii f.n.;

Având în vedere H.C.L. nr. 544/2012, privind darea în folosinţă gratuită către Direcţia de Servicii Sociale Braşov, a imobilului situat în Braşov, B-dul Valea Cetăţii f.n.;

Văzând şi adresa nr. 29233/2015 a Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 544 din 28 noiembrie 2012, cu un nou articol care va avea următorul conţinut:

În imobilul precizat la art. 1 Direcţia de Servicii Sociale Braşov va desfăşura în nume propriu sau în parteneriat cu organizaţii non-profit şi alte activităţi specifice domeniului de activitate al acesteia”.

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 544 din 28 noiembrie 2012, astfel completată se va republică, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 544 din data de  28 noiembrie 2012

Republicată conform H.C.L. nr.  216 din data de 20 aprilie 2015

 

 

 

 

Privind: darea în folosinţă gratuită către Direcţia de Servicii Sociale Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Valea Cetăţii f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2012;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 86.901/2012, prin care s-a propus atribuirea în folosinţă gratuită către Direcţia de Servicii Sociale Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Valea Cetăţii f.n.;

Având în vedere prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioadă determinată de 5 ani, a spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea „Centrul de zi pentru persoane vârstnice” din imobilul situat în Braşov, str. Valea Cetăţii f.n., către Direcţia de Servicii Sociale Braşov, Cheltuielile cu utilităţile şi de întreţinere aferente spaţiului atribuit vor fi suportate de Direcţia de Servicii Sociale.

 

Art. 2. În imobilul precizat la art. 1 Direcţia de Servicii Sociale Braşov va desfăşura în nume propriu sau în parteneriat cu organizaţii non-profit şi alte activităţi specifice domeniului de activitate al acesteia.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 520 din 26 mai 2008, la data prezentei, se revocă.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.