Hotărârea nr. 215/2015

Efectuarea unui schimb de imobile între Municipiul Braşov şi Busso Freise şi alţii.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.   215

din data de  20  aprilie  2015

 

 

 

Privind: efectuarea unui schimb de imobile între Municipiul Braşov şi Busso Freise şi alţii;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 aprilie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 29.973/2015, privind efectuarea unui schimb de imobile între Municipiul Braşov şi Busso Freise s.a.;

Având în vedere existenţa pe rolul instanţelor de judecată în diverse faze de soluţionare (fond/căi de atac) sau a birourilor executorilor judecătoreşti, în faza de executare silita a următoarelor cauze/dosare :

1. Dosar. nr. 587/62/2014 având ca obiect anulare H.C.L. nr. 405/2006, nr. 765/2006 şi              nr. 684/2007 privind asocierea CES COSNTRUC/CESLAND v.s Municipiul Braşov - ştrand Noua

2. Dosar. nr. 5411/62/2014 (cerere de intervenţie disjunsă din 11016/62/2011) având ca obiect anularea contractul de asociere în participaţiune nr. 3/2007, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. CES CONSTRUCT S.R.L. şi Actul adiţional nr. 1 încheiat cu S.C. CESLAND S.R.L.

3. Dosar. civ. nr. 11016/62/2011 al Tribunalului Braşov, având ca obiect obligarea Municipiului Braşov la plata sumei de 7.675.000 lei + 25.000 lei + 300.000 lei reprezentând pretenţii în legătură cu construcţia Ştrand Noua,

4. Dosar exec. nr. 300/2014 - Birou executor judecătoresc Mathe-Peter Iosif privind executarea silită a sentinţei civile nr. 160/S/1 iunie 2012 pronunţată de Tribunalul Braşov în dos.cv.           nr. 3548/62/2008 devenind irevocabilă prin Decizia nr. 2141/R/14.11.2012 a Curţii de Apel Braşov prin care s-a dispus restituirea imobilului teren pe care este edificat actualul Aqua Park Noua Braşov;

Văzând rapoartele de evaluare ale imobilelor ce fac obiectul schimbului propus întocmite de expert autorizat ANEVAR Palici Ioan precum şi punctul de vedere formulat de expert evaluator ANEVAR Valcu Marilena în calitate de expert consilier conform adresei nr. 29727/2015;

Observând şi Minuta încheiată în data de 24.11.2014 între Municipiul Braşov şi Martin Sonke în calitate de mandatar al numiţilor Buso Freise, s.a., privind soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată;

Luând în considerare adresele nr. 23277/2015, nr. 29003/2015, nr. 29667/2015 ale numitului Martin Sonke în calitate de mandatar al beneficiarilor;

Având în vedere prevederile art. 885 şi 1763 - 1765 din Codul Civil, prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 213/1998, a privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b, art. 121, alin. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă schimbul de imobile între Municipiul Braşov şi Busso Freise, Heike Freise, Friederike Richter şi Wolf Freise, după cum urmează:

Imobilele identificate în C.F. nr. 120931 Braşov, nr. top. 6915/a/1/2; C.F. nr. 108489 Braşov, nr. top. 6930/1/b/1/2; C.F. nr. 128279 Braşov, nr. top. 6915/a/2/1/2, vor trece în proprietatea Municipiului Braşov, iar imobilele identificate după cum urmează:

 

- imobil spaţiu cu altă destinaţie situat în Braşov, str. Brazilor nr. 43, identificat în C.F.            nr. 114626-C1-U14 Braşov, nr. cad. 4834/13/1, nr. top. 6831/1/1/1/1/13/1;

- Imobil teren situat în Braşov, str. Poienelor, identificat în C.F. nr. 101914 Braşov, nr. top. 7388/1/1, în suprafaţă de 1573 m.p. cu valoarea de 327200 Euro;

- Imobil teren situat în Poiana Braşov - Poiana Mică vis a vis de parcarea edificată de Municipiul Braşov în suprafaţă de 1550 m.p. din imobilul identificat sub nr. top. 13101/1/1/1/1/1/1/1/1/2;

- Imobil având destinaţia apartament situate în Braşov, B-dul Gării nr. 19, ap. 12, identificate în C.F. nr. 129509-C1-U156 Braşov şi boxă identificată prin C.F. nr. 129509-C1-U228;

- Imobil având destinaţia apartament situate în Braşov, B-dul Gării nr. 19, ap. 18, identificate în C.F. nr. 129509-C1-U162 Braşov şi boxă identificată prin C.F. nr.129509-C1-U234;

- Imobil având destinaţia apartament situate în Braşov; B-dul Gării nr. 19, ap. 24, identificate în C.F. nr. 129509-C1-U168 Braşov şi boxă identificată prin C.F. nr. 129509-C1-U240;

- Imobil având destinaţia apartament situate în Braşov, B-dul Gării nr. 19, ap. 30, identificate în C.F. nr. 129509-C1-U174 Braşov şi boxă identificată prin C.F. nr. 129509-C1-U246;

- Imobil având destinaţia apartament situate în Braşov, B-dul Gării nr. 19, ap. 36, identificate în C.F. nr. 129509-C1-U180 Braşov şi boxă identificată prin C.F. nr. 129509-C1-U252;

- Imobil având destinaţia apartament situate în Braşov, B-dul Gării nr. 19, ap. 42, identificate în C.F. nr. 129509-C1-U186 Braşov şi boxă identificată prin C.F. nr.129509-C1-U258;

- Imobil având destinaţia apartament situate în Braşov, B-dul Gării nr. 19, ap. 48, identificate în C.F. nr. 129509-C1-U192 Braşov şi boxă identificată prin C.F. nr.129509-C1-U264;

- Imobil având destinaţia apartament situate în Braşov, B-dul Gării nr. 19, ap. 54, identificate în C.F. nr. 129509-C1-U198 Braşov şi boxă identificată prin C.F. nr. 129509-C1-U270;

- Imobil având destinaţia apartament situate în Braşov, B-dul Gării nr. 19, ap. 60, identificate în C.F. nr. 129509-C1-U204 Braşov şi boxă identificată prin C.F. nr.129509-C1-U276;

- Imobil având destinaţia apartament situate în Braşov, B-dul Gării nr. 19, ap. 66, identificate în C.F. nr. 129509-C1-U210 Braşov şi boxă identificată prin C.F. nr. 129509-C1-U282;

- Imobil având destinaţia apartament situate în Braşov, B-dul Gării nr. 19, ap. 72, identificate în C.F. nr. 129509-C1-U216 Braşov şi boxă identificată prin C.F. nr.129509-C1-U288;

- Imobil teren în suprafaţă de 1855 m.p. situat în Braşov str. Jepilor f.n., parte din imobilul identificat în C.F. nr. 129557 Braşov, nr. top. 6762/2/39x1;

- Imobil spaţiu cu altă destinaţie situat în Braşov, str. Uranus nr. 1, edificat pe terenul identificat în C.F. nr. 138222 Braşov, nr. top. 7498/1/a/2/1/15, 7498/1/a/3/1/15, 7498/1/b/1/15;

- Imobil teren situat în Braşov, str. Uranus f.n., în suprafaţă de 2375 m.p. din terenul identificat în C.F. nr. 103212 Braşov, nr. cad. 979/1 nr. top. 7498/1/a/2/1/1/5/1, 7498/1/a/3/1/1/5/1, 7498/1/b/1/1/5/1 totul/1/1;

- Imobil apartament situat în Braşov, str. Molidului nr. 43, sc. A, ap. 4, identificat în C.F.          nr. 100293-C1-U144 Braşov, nr. cad. 10947-C1-U4;

- Imobil apartament situat în Braşov str. Molidului nr. 43, sc. A, ap. 5, identificat în C.F.       nr. 100293-C1-U156 Braşov, nr. cad. 10947-C1-U5;

- Imobil apartament situat în Braşov str. Molidului nr. 43, sc. A, ap. 6, identificat în C.F.            nr. 100293-C1-U153 Braşov, nr. cad. 10947-C1-U6;

- Imobil apartament situat în Braşov, str. Molidului nr. 43, sc. A, ap. 7, identificat în C.F.            nr. 100293-C1-U158 Braşov, nr. cad. 10947-C1-U7;

- Imobil apartament situat în Braşov, str. Molidului nr. 43, sc. A, ap. 8, identificat în C.F.              nr. 100293-C1-U157 Braşov, nr. cad. 10947-C1-U8;

- Imobil apartament situat în Braşov, str. Molidului nr. 43, sc. A, ap. 10, identificat în C.F.            nr. 100293-C1-U146 Braşov, nr. cad. 10947-C1-U10;

- Imobil apartament situat în Braşov, str. Molidului nr. 43, sc. A, ap. 65, identificat în C.F.          nr. 100293-C1-U151 Braşov, nr. cad. 10947-C1-U65;

- Imobil apartament situat în Braşov, str. Molidului nr. 43, sc. B, ap. 4, identificat în C.F.           nr. 100294-C1-U142 Braşov, nr. cad. 10949-C1-U4;

- Imobil apartament situat în Braşov, str. Molidului nr. 43, sc. B, ap. 5, identificat în C.F.           nr. 100294-C1-U158 Braşov, nr. cad. 10949-C1-U5;

- Imobil apartament situat în Braşov, str. Molidului nr. 43, sc. B, ap. 8, identificat în C.F.            nr. 100294-C1-U150 Braşov, nr. cad. 10949-C1-U8;

- Imobil apartament situat în Braşov, str. Molidului nr. 43, sc. B, ap. 51, identificat în C.F.              nr. 100294-C1-U156 Braşov, nr. cad. 10949-C1-U51;

- Imobil apartament situat în Braşov, str. Molidului nr. 43, sc. B, ap. 65, identificat în C.F.            nr. 100294-C1-U154 Braşov, nr. cad. 10949-C1-U65;

vor trece în proprietatea lui Busso Freise, Heike Freise, Friederike Richter şi Wolf Freise

 

Art. 2. Consiliul Local al Municipiului Braşov îşi însuşeşte procesul verbal al Comisiei constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi a Dispoziţiei de Primar nr. 4790/2012, precum şi rapoartele de evaluare imobile întocmite de evaluator ANEVAR Ioan Palici şi punctul de vedere întocmit de expert evaluator ANEVAR Valcu Marilena, schimbul de imobile urmând a se efectua cu plată de către coschimbaşii Busso Freise, Heike Freise, Friederike Richter şi Wolf Freise a unei sulte de 1450 Euro care va fi achitată la încheierea actului autentic.

 

 

Art. 3. Se aprobă încheierea între părţi până la data de 22.05.2015 a unei convenţii în formă autentică prin care să se convină asupra datei certe de încheiere a actului translativ de proprietate, respectiv cel mai târziu în data de 20.11.2015, asupra contravalorii taxelor ce se vor achita de către părţi, renunţarea de către beneficiari la dreptul pretins prin acţiunile aflate pe rolul instanţelor de judecată precum şi renunţarea la plata lipsei de folosinţă a dobânzilor a penalităţilor, a cheltuielilor de executare şi de judecată din toate hotărârile judecătoreşti definitive sau aflate în stare de judecată la instanţele de judecată.

 

 

Art. 4. Se aprobă achitarea de către Municipiul Braşov ca parte în litigiile ce urmează a fi stinse prin procedura schimbului imobiliar a contravalorii taxelor notariale şi de carte funciară, aferente contractului de schimb.

 

 

              Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.