Hotărârea nr. 214/2015

Aprobarea taxelor pentru eliberarea atestatului de producator agricol şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol începând cu anul 2015.

 

HOTĂRÂREA Nr.  214

din data de  20  aprilie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea taxelor pentru eliberarea atestatului de producator agricol şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol începând cu anul 2015;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 aprilie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 29.381/2015, prin care s-a propus aprobarea taxei pentru eliberarea atestatului de producator şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol;

Având în vedere prevederile art. 5, alin. (2) şi art. 8, alin. (2) din Legea nr. 145/2015 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţii din sectorul agricol;

Văzând şi prevederile art. 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, coroborate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. c art. 45, alin. 2, lit. c şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se stabilesc următoarele taxe privind eliberarea atestatului de producător şi carnetului de comercializare a produselor agricole ce se vor aplica începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:

- Taxă eliberare atestat producător                                                                        - 40 lei

- Taxă eliberare carnet de comercializare a produselor agricole                       - 40 lei

 

Art. 2. Sumele încasate din taxele stabilite conform art. 1 din prezenta hotărâre, vor acoperi costurile şi cheltuielile generate de tipărirea atestatului de producător şi a certificatului de comercializare a produselor agricole la nivelul Municipiului Braşov.

 

Art. 3. Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar răspunde de evidenţa atestatelor de producător şi a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol.

 

Art. 4. Începând cu anul fiscal 2016, cuantumul taxelor percepute pentru eliberarea atestatului de producător şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol urmează a se aproba prin hotărârea anuală de aprobare a impozitelor şi taxelor locale la nivelul Municipiului Braşov.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.