Hotărârea nr. 213/2015

Dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 22.

 

HOTĂRÂREA Nr. 213

din data de  20  aprilie  2015

 

 

 

Privind: dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 22;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 aprilie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 29.333/2015, prin care se propune dezlipirea imobilului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 22;

Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 22, identificat în C.F. nr. 137373 Braşov, sub nr. cad. 137373, în suprafaţă de 426 m.p., conform Documentaţiei cadastrale de dezmembrare imobil întocmită de expert autorizat ing. Preduş Ion, vizată de O.C.P.I. Braşov sub nr. 28252 din 20.03.2015, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.