Hotărârea nr. 212/2015

Dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Dr. Ioan Meşotă f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr.  212

din data de  20  aprilie  2015

 

 

 

Privind: dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Dr. Ioan Meşotă f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 aprilie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 29.341/2015, prin care se propune dezlipirea imobilului situat în Braşov,  str. Dr. Ioan Meşotă f.n.;

Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Dr. Ioan Meşotă f.n., identificat în C.F. nr. 114739 Braşov, sub nr. top. 7022/2, în suprafaţă de 2985 m.p., conform Documentaţiei cadastrale întocmită de expert autorizat Lupu Vasilica, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.