Hotărârea nr. 211/2015

Dezlipirea imobilelor situate în Braşov, str. Zizinului f.n.

HOTĂRÂREA Nr. 211

din data de  20  aprilie  2015

 

 

 

Privind: dezlipirea imobilelor situate în Braşov, str. Zizinului f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 aprilie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 29.739/2015, privind: dezlipirea imobilelor situate în Braşov str. Zizinului nr. 128;

Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Braşov, str. Zizinului nr. 128, identificat în C.F. nr. 118806 Braşov, sub nr. top. 8211/1/1/1/1/1/1, în suprafaţă de 7393 m.p., conform Documentaţiei cadastrale întocmită de S.C. GIS Services T.D. S.R.L., parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Braşov, str. Zizinului nr. 128, identificat în C.F. nr. 111409 Braşov, sub nr. top. 8211/1/1/1/1/1/5, în suprafaţă de 1712 m.p., conform Documentaţiei cadastrale întocmită de S.C. GIS Services T.D. S.R.L., parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în Braşov, str. Zizinului nr. 128, identificat în C.F. nr. 109113 Braşov, sub nr. cadastral 109113, în suprafaţă de 472 m.p., conform Documentaţiei cadastrale întocmită de S.C. GIS Services T.D. S.R.L., parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.