Hotărârea nr. 207/2015

Reglementarea situaţiei juridice a imobilelor situate în Braşov, str. Nicolae Bălcescu f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr.  207

din data de  20  aprilie  2015

 

 

 

Privind: reglementarea situaţiei juridice a imobilelor situate în Braşov, str. Nicolae Bălcescu f.n.;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 aprilie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 27.410/2015, prin care s-a propus aprobarea reglementării situaţiei juridice a imobilelor situate în zona istorică, str. Nicolae Bălcescu f.n.;

Având în vedere art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, prevederile art. 888 din Codul Civil, Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, Ordinul nr. 700/2014 al ANCPI coroborat cu prevederile H.G. nr. 972/2002;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, a terenului cu nr. cad. 134916 din C.F. nr. 134916 Braşov, în suprafaţă de 324 m.p.

 

Art. 2. Se aprobă înscrierea în domeniul public al municipiului Braşov, a terenului cu nr. cad. 134806 din C.F. nr. 134806 Braşov, în suprafaţă de 84 m.p.

 

Art. 3. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, a terenului cu nr. cad. 134806, din C.F. nr. 134806 Braşov, în suprafaţă de 84 m.p.

 

Art. 4. Se aprobă radierea dreptului de administrare a I.G.L. Braşov, înscris în C.F.  nr. 134806 Braşov, nr. cad. 134806.

 

Art. 5. Se aprobă radierea dreptului de administrare a I.G.L. Braşov, înscris în C.F.  nr. 134916 Braşov, nr. cad. 134916.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.