Hotărârea nr. 206/2015

Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Braşov şi al spaţiilor cu altă destinaţie.

 

HOTĂRÂREA Nr.  206

din data de  20  aprilie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Braşov şi al spaţiilor cu altă destinaţie;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 aprilie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 29.799/2015, prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Braşov şi al spaţiilor cu altă destinaţie;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 17 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, precum şi H.C.L. nr. 455/2012, republicată conform H.C.L. nr. 175/2015;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Braşov şi al spaţiilor cu altă destinaţie, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, S.C. RIAL S.R.L. Braşov şi Comisia de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Braşov şi al spaţiilor cu altă destinaţie vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.