Hotărârea nr. 200/2015

Acceptarea donaţiei nr. 268/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Popa Ion, Popa Maria Magdalena Gyongyi, Enache Bădiţă şi S.C. Primo - Pin S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr.  200

din data de  20  aprilie  2015

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 268/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Popa Ion, Popa Maria Magdalena Gyongyi, Enache Bădiţă  şi S.C. Primo - Pin S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 aprilie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 27.751/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea privind bunurile proprietate publică           nr. 213/1998;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Popa Ion, d-nei Popa Maria Magdalena Gyongyi, d-lui Enache Bădiţă şi S.C. Primo - Pin S.R.L., autentificată sub nr. 268 din 9 martie 2015, de Biroul Individual Notarial Frateş Mirela.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F.                nr. 137619 Braşov, nr. cad. 137619, conform ofertei de donaţie nr. 268 din 9 martie 2015, a d-lui Popa Ion, d-nei Popa Maria Magdalena Gyongyi, d-lui Enache Bădiţă şi S.C. Primo - Pin S.R.L., autentificată de Biroul Individual Notarial Frateş Mirela.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.