Hotărârea nr. 20/2015

Dezmembrarea imobilului teren situat în Braşov, str. Memorandului nr. 13.

 

HOTĂRÂREA Nr. 20

din data de  15  ianuarie  2015

 

 

 

 

Privind: dezmembrarea imobilului teren situat în Braşov, str. Memorandului nr. 13;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 ianuarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 1.903/2015, prin care se propune dezmembrarea imobilului teren, situat în Braşov, str. Memorandului nr. 13, identificat în C.F. nr. 126491 Braşov, nr. top. [(246, 247, 248/2)/3/1/1/1]/1/1;

Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil coroborat cu Legea  nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Memorandului  nr. 13, identificat în C.F. nr. 126491 Braşov, sub nr. top. [(246, 247, 248/2)/3/1/1/1]/1/1, în suprafaţă de 2283 m.p., conform C.U. nr. 3 din 05.01.2015 şi a documentaţiei topografice nr. 36/2014 întocmită de expert autorizat ing. Vilcu Marilena, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.