Hotărârea nr. 199/2015

Modificare H.C.L. nr. 462/2012 prin care s-a aprobat atribuirea denumirii unei străzi cuprinsă în „P.U.D. - Construire locuinţe individuale, str. Merilor f.n., Braşov”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  199

din data de  20  aprilie  2015

 

 

 

Privind: modificare H.C.L. nr. 462/2012 prin care s-a aprobat atribuirea denumirii unei străzi cuprinsă în „P.U.D. - Construire locuinţe individuale, str. Merilor  f.n., Braşov”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 aprilie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 29.513/2015, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 462/2012, privind atribuirea denumirii unei străzi cuprinsă în „P.U.D. - Construire locuinţe unifamiliale, str. Merilor f.n., Braşov”;

Văzând prevederile Avizului nr. 8 din 26.03.2015 al Comisiei de Atribuire sau Schimbare de Denumiri din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 2 din O.G. nr. 63/2002 - actualizată în 2007, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri stradale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. d, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 462 din 15 octombrie 2012, prin care s-a aprobat atribuirea denumirii unei străzi cuprinsă în „P.U.D. - Construire locuinţe individuale, str. Merilor f.n., Braşov”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 757 din 21 decembrie 2011, care va avea următorul conţinut:

”Se aprobă atribuirea denumirii unei străzi astfel: Strada A, cuprinsă între strada Merilor şi strada propusă în ”P.U.D. - Construire locuinţe unifamiliale, str. Merilor f.n., Braşov”, va avea denumirea de strada Mălinului ”.

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 462 din 15 octombrie 2012, astfel modificată, va fi republicată.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  462 din data de  15 octombrie  2012

Republicată conform H.C.L. nr. 199 din data de 20 aprilie 2015

 

 

 

 

Privind: atribuirea denumirii unei străzi cuprinsă în „P.U.D. - Construire locuinţe  individuale, str. Merilor f.n., Braşov”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 octombrie 2012;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 75.226/2012, prin care s-a propus atribuirea denumirii unei străzi cuprinsă în „P.U.D. - Construire locuinţe individuale, str. Merilor f.n., Braşov”;

           Văzând prevederile Avizului nr. 17 din 19.09.2012 al Comisiei de Atribuire sau Schimbare de Denumiri din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 2 din O.G. nr. 63/2002 - actualizată în 2007, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri stradale;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. d şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă atribuirea denumirii unei străzi astfel: Strada A, cuprinsă între strada Merilor şi strada propusă în ”P.U.D. - Construire locuinţe unifamiliale, str. Merilor f.n., Braşov”, va avea denumirea de strada Mălinului.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.