Hotărârea nr. 197/2015

Aprobarea tarifelor pentru desfăşurarea activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov, rezultate în urma procedurilor de achiziţie prin licitaţie publică deschisă şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare pe raza Municipiului Braşov, către S.C. CORAL IMPEX S.R.L Ploieşti.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 197

din data de  20  aprilie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea tarifelor pentru desfăşurarea activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov, rezultate în urma   procedurilor de achiziţie prin licitaţie publică deschisă şi  atribuirea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare pe raza Municipiului Braşov, către S.C. CORAL IMPEX S.R.L Ploieşti;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 aprilie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Zone de Agrement din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 28.904/2015, prin care s-a propus aprobarea tarifelor pentru desfăşurarea activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov, rezultate în urma procedurilor de achiziţie prin licitaţie publică deschisă şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare pe raza Municipiului Braşov, către S.C. CORAL IMPEX S.R.L Ploieşti;

Văzând prevederile art. 8, alin. (3), lit. j, art. 33, alin. (3), art. 43, alin. (5) din Legea nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată; art. 6, alin. 1, lit. l, art. 13, alin. (1), lit. b) şi aliniatul 2,  art. 20, alin. (1) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare; art. 3, alin. 3)şi art. 7 din Ordinul nr. 109/2007 al A.N.R.S.C. privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor; art. 10, paragraful 2, şi art. 12 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare prin concesiune, în municipiul Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 342/2014;

Văzând raportul de evaluare al procedurii de atribuire a contractului menţionat şi în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile H.G nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii şi prevederile Ordinului nr. 1517/2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementare a proiectelor de concesiune de lucrări şi servicii în România;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 9, pct. 14, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă tarifele pentru desfăşurarea activităţilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov, rezultate în urma procedurilor de achiziţie prin licitaţie publică deschisă, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

             Art. 2. Se aprobă atribuirea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare pe raza Municipiului Braşov, către  S.C. CORAL IMPEX S.R.L. Ploieşti.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.