Hotărârea nr. 194/2015

Aprobarea participării Municipiului Braşov la realizarea proiectului de editare a albumului de artă „Soleil de l’Est - douăzeci de ani de activitate”, lansare de carte şi expoziţii.

 

HOTĂRÂREA Nr.  194

din data de  20  aprilie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea participării Municipiului Braşov la realizarea proiectului de  editare a albumului de artă „Soleil de l’Est - douăzeci de ani de activitate”, lansare de carte şi expoziţii;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 aprilie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu  nr. 27.385/2015, prin care s-a propus participarea Municipiului Braşov la realizarea proiectului propus de Asociaţia Culturală Soleil de l'Est, de editare a albumului de artă „Soleil de l’Est - douăzeci de ani de activitate”, lansare de carte şi expoziţii;

Având în vedere şi prevederile art. 35, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. e, art. 7, alin. 1, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. f şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Braşov la realizarea proiectului propus de Asociaţia Culturală Soleil de l'Est, de editare a albumului de artă „Soleil de l’Est - douăzeci de ani de activitate”.

 

 

Art. 2. Se aprobă finanţarea albumului de artă „Soleil de l’Est - douăzeci de ani de activitate” cu suma de 3.000 Euro.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.