Hotărârea nr. 191/2015

Completarea H.C.L. nr. 575/2014, privind aprobarea acordării normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale Braşov.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 191

din data de  20  aprilie  2015

 

 

 

Privind: completarea H.C.L. nr. 575/2014, privind aprobarea acordării normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 aprilie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Poliţiei Locale Braşov, înregistrate cu nr. 29.043/2015, prin care s-a propus modificarea şi completarea H.C.L. nr. 575/2014 cu privire la acordarea normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale Braşov;

Văzând O.G. nr. 7/28.01.2015 pentru completarea art. 35^1 din Legea poliţiei locale                     nr. 155/2010 din care rezultă că metodologia şi regulile de aplicare a drepturilor privind norma de hrană se stabilesc prin hotărâre a Guvernului;

Având în vedere art. XXI, alin. 2 din O.U.G. nr. 2/11.03.2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri din care rezultă că personalul poliţiei locale poate  beneficia de normă de hrană conform prevederilor O.G nr. 26/1994 republicată privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională;

Luând în considerare prevederile H.G. nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1, alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010;

Ţinând cont de Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 496 din 30.03.2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 575 din 27 noiembrie 2014, privind aprobarea acordării normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale Braşov care va avea următorul cuprins:

(1) Începând cu data de 01.01.2015 poliţiştii locali de execuţie şi de conducere din cadrul Poliţiei Locale Braşov beneficiază de norma de hrană zilnică nr. 6 potrivit anexei 1 la O.G nr. 26/1994 republicată privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.

(2) Începând cu data de 01.01.2015 personalul din cadrul Poliţiei Locale Braşov care lucrează în ture sau schimburi beneficiază de norma de hrană suplimentară 12 B potrivit anexei 1 la O.G nr. 26/1994 republicată privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.

(3) Începând cu data de 13.03.2015 funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Poliţiei Locale Braşov beneficiază de norma de hrană zilnică nr. 1 potrivit anexei 1 la O.G. nr. 26/1994 republicată privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.

(4) Începând cu data de 01.01.2015 Personalul Poliţiei Locale Braşov care urmează programe de formare/perfecţionare beneficiază pe această perioadă de norma de hrană zilnică nr. 1 potrivit anexei 1 la O.G. nr. 26/1994 republicată, numai în cazul în care nu i se asigură masa şi nu beneficiază de diurnă de delegare.

  

 

Art. 2. Se aprobă modificarea şi completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 575 din 27 noiembrie 2014, privind aprobarea acordării normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale Braşov care va avea următorul cuprins:

„Norma de hrană se acordă sub formă de alocaţie valorică în bani, pe zi calendaristică, în cuantumul stabilit prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice”.

 

Art. 3. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 575 din 27 noiembrie 2014, privind aprobarea acordării normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale Braşov cu un nou articol care va avea următorul cuprins:

„Personalul Poliţiei Locale Braşov nu va beneficia de normă de hrană pe timpul concediului fără plată, concediului de studii, concediului pentru incapacitate temporară de muncă (cu excepţia concediilor medicale pentru accidente de muncă), concediului de maternitate, concediului pentru creşterea copilului precum şi în alte situaţii când se suspendă raportul de serviciu/muncă”.

 

Art. 4. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 575 din 27 noiembrie 2014, privind aprobarea acordării normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale Braşov cu un nou articol care va avea următorul cuprins:

„Acordarea normei de hrană se va face cu încadrarea în nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general al Municipiului Braşov”.

 

Art. 5. Se aprobă modificarea titlului Hotărârii Consiliului Local nr. 575 din 27 noiembrie 2014, privind aprobarea acordării normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale Braşov care va avea următorul cuprins:

„Hotărârea Consiliului Local nr. 575 din 27 noiembrie 2014, privind aprobarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale Braşov”.

 

Art. 6. Începând cu data prezentei hotărâri art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 575 din 27 noiembrie 2014, se abrogă.

 

Art. 7. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local nr. 575 din 27 noiembrie 2014, rămân neschimbate.

 

Art. 8. Hotărârea Consiliului Local nr. 575 din 27 noiembrie 2014, privind aprobarea acordării normei de hrană poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale Braşov astfel modificată şi completată va fi republicată, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

Art. 9. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea  la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 575 din data de  27 noiembrie  2014

Republicată conform H.C.L. nr. 191 din data de 20 aprilie 2015

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Poliţiei Locale Braşov, înregistrate cu  nr. 98.442/2014, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale Braşov, începând cu data de 01.01.2015;

Având în vedere art. XI din O.U.G. nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din care rezultă că poliţiştii locali pot beneficia de normă de hrană conform prevederilor O.G. nr. 26/1994, republicată, privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională;

Ţinând cont de prevederile art. 35, lit. b din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010 care încadrează activitatea poliţistului local în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, iar la art. 37, alin. 1 se precizează că “în exercitarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul local beneficiază de protecţie specială, în condiţiile legii, similară cu a poliţistului din cadrul Poliţiei Române”;

Luând în considerare adresa Inspectoratului General al Poliţiei Române nr. 229933 din 29.10.2014 înregistrată la Poliţia Locală Braşov sub nr. 17.857/30.10.2014 din care rezultă valoarea calorică şi cea financiară a normei de hrană care se acordă poliţiştilor din cadrul M.A.I.;

Văzând şi prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale; Legea nr. 188/199, republicată şi modificată privind Statutul funcţionarilor publici; H.G. nr. 196/2005 de aprobare a Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale; H.G. nr. 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparţinând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplică Statutul poliţistului;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b lit. d, alin. 4, lit. a, alin. 6, lit. a, pct. 7, pct. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. (1) Începând cu data de 01.01.2015 poliţiştii locali de execuţie şi de conducere din cadrul Poliţiei Locale Braşov beneficiază de norma de hrană zilnică nr. 6 potrivit anexei 1 la O.G nr. 26/1994 republicată privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.

(2) Începând cu data de 01.01.2015 personalul din cadrul Poliţiei Locale Braşov care lucrează în ture sau schimburi beneficiază de norma de hrană suplimentară 12 B potrivit anexei 1 la O.G nr. 26/1994 republicată privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.

(3) Începând cu data de 13.03.2015 funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Poliţiei Locale Braşov beneficiază de norma de hrană zilnică nr. 1 potrivit anexei 1 la O.G. nr. 26/1994 republicată privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.

(4) Începând cu data de 01.01.2015 Personalul Poliţiei Locale Braşov care urmează programe de formare/perfecţionare beneficiază pe această perioadă de norma de hrană zilnică nr. 1 potrivit anexei 1 la O.G. nr. 26/1994 republicată, numai în cazul în care nu i se asigură masa şi nu beneficiază de diurnă de delegare.

  

 

                Art. 2. Norma de hrană se acordă sub formă de alocaţie valorică în bani, pe zi calendaristică, în cuantumul stabilit prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

 

 

Art. 3. Personalul Poliţiei Locale Braşov nu va beneficia de normă de hrană pe timpul concediului fără plată, concediului de studii, concediului pentru incapacitate temporară de muncă (cu excepţia concediilor medicale pentru accidente de muncă), concediului de maternitate, concediului pentru creşterea copilului precum şi în alte situaţii când se suspendă raportul de serviciu/muncă.

 

 

Art. 4. Acordarea normei de hrană se va face cu încadrarea în nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general al Municipiului Braşov.

 

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.