Hotărârea nr. 190/2015

Aprobarea participării Poliţiei Locale Braşov la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional pentru achiziţionarea a 4 (patru) autovehicule noi.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 190

din data de  20  aprilie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea participării Poliţiei Locale Braşov la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional pentru achiziţionarea a 4 (patru) autovehicule noi;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 aprilie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Poliţiei Locale Braşov, înregistrate cu nr. 29.069/2015, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea participării Poliţiei Locale Braşov la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional pentru achiziţionarea a 4 (patru) autovehicule noi;

Văzând prevederile Legii poliţiei locale nr. 155/2010 şi ale H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 609/2015 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 7, pct. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1,  lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1.  Se aprobă  participarea Poliţiei Locale Braşov la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional pentru achiziţionarea a 4 (patru) autovehicule noi.

 

 

Art. 2. Se aprobă casarea a 4 (patru) autovehicule uzate, cu următoarele date de identificare :

 

Nr. crt.

 

Categoria de folosinţă, marca şi modelul

 

  Numărul de înmatriculare

 

   Numărul de identificare

 

Anul de

fabricaţie

 

Numărul şi seria certificatului de înmatriculare

 

Numărul de inventar

1

Autoturism,Daewoo, Cielo

BV-42-PMB

KLATF19Y15D071394

2005

B00217169V

200001

2

Autoturism,Dacia, Logan LSDAA

BV-43-PMB

UU1LSDAAH33880628

2005

B00202563V

200002

3

Autoturism,Dacia, Logan LSDAA

BV-46-PMB

UU1LSDAAH33996560

2005

B00208396V

200005

4

Autoturism,Dacia, Logan LSDAA

BV-48-PMB

UU1LSDAAH34687478

2005

B00324427V

200009

 

 

Art. 3. Se aprobă achiziţionarea a 4 (patru) autovehicule noi prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional.

 

 

Art. 4. Se aprobă solicitarea primelor de casare în cuantum de 26.000 lei.

 

 

 

Art. 5. Diferenţa necesară de finanţat, până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a celor 4 (patru) autovehicule noi, va fi asigurată integral din bugetul local al Poliţiei Locale Braşov pe anul 2015.

 

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.