Hotărârea nr. 189/2015

Aprobarea acordului de parteneriat între Fundaţia The Duke of Edinburgh's International Award România, Municipiul Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  189

din data de  20  aprilie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea acordului de parteneriat între Fundaţia The Duke of Edinburgh's International Award România, Municipiul Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 aprilie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 29.758/2015, prin care s-a propus încheierea acordului de parteneriat între Fundaţia The Duke of Edinburgh's International Award România, Municipiul Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov;

Având în vedere art. 5, lit. f din Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială; art. 36, alin. 1 şi alin. 6, lit. a din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 6, lit. a, pct. 1, pct. 4, pct. 5, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Fundaţia The Duke of Edinburgh's International Award România, Municipiul Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, Direcţia de Servicii Sociale Braşov şi Fundaţia The Duke of Edinburgh's International Award România vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.